Algemene voorwaarden

Definities
1. Opdrachtnemer: Nobudget marketing en PR BV
2.       Opdrachtgever: degene die met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat op het gebied van marketing- en advies, communicatie en pr-werkzaamheden.
3.       Opdrachtnemer door Opdrachtgever is
benaderd om de hierna omschreven werkzaamheden te verrichten en Opdrachtnemer
bereid is deze werkzaamheden te verrichten; en
4.       Opdrachtnemer vrij is om te bepalen
op welke wijze
de werkzaamheden worden uitgevoerd,
Artikel 1: De Opdracht
1.1    Opdrachtgever verleent opdracht aan
Opdrachtnemer, en Opdrachtnemer aanvaardt de opdracht van Opdrachtgever, tot
het verrichten van de volgende werkzaamheden: communicatie: marketing en public relations, het organiseren van evenementen, het ontwikkelen van promotiemateriaal .

1.2    Met inachtneming van het bepaalde in
artikel
1.3 van deze overeenkomst is
Opdrachtnemer vrij om de Opdracht naar eigen inzicht in te richten en uit te
voeren.

1.3    Opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht door een ander uit te laten voeren, mits onder
voorafgaande mededeling aan opdrachtgever en mits opdrachtgever hiermee
instemt, welke instemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden.
.
Artikel 2: Vergoeding
2.1    Ter zake van de uitvoering van de
Opdracht ontvangt Opdrachtnemer van Opdrachtgever een vergoeding, hetzij per uur tegen een afgesproken uurtarief of tegen een projectvergoeding.

2.2    Opdrachtnemer is daarnaast gerechtigd
om de kosten in rekening te brengen, onder overlegging van bewijs van de
gemaakte kosten.

2.3    Betaling van de Vergoeding en kosten vindt
plaats per maand en binnen 15 (vijftien) dagen na de datum van de factuur van
opdrachtnemer.

Artikel 3: Duur
3.1    De overeenkomst is aangegaan voor
de duur van de Opdracht met als maximum een periode van 1 jaar.

3.2    Behoudens het bepaalde in artikel 8
van deze overeenkomst is tussentijdse opzegging mogelijk met een opzegtermijn van een kalendermaand.
Artikel 4: Geheimhouding
4.1    Behoudens voor zover op grond van de wet vereist, is het
Partijen verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
andere Partij, gedurende de looptijd van deze overeenkomst en na beëindiging daarvan,
enige niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere
partij [en/of met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst], openbaar
te maken of anderszins ter beschikking stellen aan derden. De vorige volzin
laat onverlet de mogelijkheid om bepaalde niet openbare informatie met
betrekking tot enig aspect van de andere Partij te verstrekken in het kader van
de uitvoering van deze overeenkomst.
Artikel 5: Bedrijfsmiddelen
5.1    Bedrijfsmiddelen, alsmede alle correspondentie,
aantekeningen, tekening, software etc. die betrekking hebben op
bedrijfsaangelegenheden van Opdrachtgever, zullen bij beëindiging van deze
overeenkomst onverwijld door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden
geretourneerd.
Artikel 6: Eigendom werk
6.1    Het eigendom van het uit hoofde van de Opdracht tot stand
gekomen werk rust bij Opdrachtgever.

6.2    Opdrachtgever verkrijgt een exclusief gebruikrecht na
volledige betaling van de Vergoeding en de gemaakte kosten.
Artikel 7: Vrijwaring
7.1    Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor schade die Opdrachtgever
leidt ten gevolge van schending van de rechten van derden bij de uitvoering van
de Opdracht.
Artikel 8: Beëindiging
8.1    Iedere Partij is bevoegd om deze overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:
 
a.       de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van (één van) de bepalingen uit deze overeenkomst en, in geval van een voor
herstel vatbare inbreuk, deze Partij nalaat de tekortkoming binnen 20 (twintig)
dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de andere Partij te
herstellen;
b.       aan een Partij surséance van betaling wordt verleend of een
Partij failliet wordt verklaard; en/of
c.       een Partij wordt overgedragen, haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst overdraagt
of haar activiteiten beëindigt.
Artikel 9: Jurisdictie
9.1    Op deze overeenkomst is Nederlands
recht van toepassing.

9.2    Alle geschillen die voortvloeien uit
of verband hebben met deze overeenkomst worden in eerste instantie exclusief
beslecht door een rechtbank in Nederland.